Wednesday, December 18, 2013

010


മുരളീധരാ ഗോപാലകാ
നിൻ കരുണാ കടാക്ഷങ്ങളാലേ
മനമൊഴുകുന്നു യമുനയായ്
പാടുന്നു ഹരികാംബോജി..
ശ്യാമസുന്ദരരൂപമേ എന്നുള്ളിൽ നീ
അമൃതവർഷിണിയായ് നിറയൂ ...
.............കൃഷ്ണപ്രിയ
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും കൃഷ്ണഗീതങ്ങൾക്കും 


    https://www.facebook.com/Krsnadhanuss 

No comments:

Post a Comment